Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội
      1- Phương hướng chung:
     Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, khai thác tiềm năng, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế toàn diện theo hướng cơ cấu nông lâm – tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại với nhioj độ nhanh. Giữ vững tình hình an ninh – chính trị trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân; xây dựng hệ thông chính trị vững mạnh.
     2- Mục tiêu : Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng xã Bình Trị phát triển bền vững.
     3- Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020.
     + Trên lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế: 328,28 tỷ đồng, (trong đó: ngành Nông nghiệp là: 114,898 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35 %; công nghiệp – xây dựng: 98,484 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30 %; dịch vụ: 114,898 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35 %).
    Giá trị sản xuất bình quân đến cuối nhiệm kỳ đạt 60 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/người/ năm.
    Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đến năm 2020 là 3.100 tấn. (Trong đó: Lúa 2.970 tấn; ngô: 130 tấn). Tổng đàn gia súc: 5.550 con, trong đó bò lai chiếm 100%. Tổng đàn gia cầm đạt 34.000 con. Cải tạo vườn tạp đạt 54 vườn thay vào những loại cây có giá trị kinh tế cao. Tổ chức nuôi cá kết hợp với du lịch sinh thái tại hồ Đông Tiển; mô hình chăn nuôi bò tập trung tại phía Nam. Phấn đấu năm 2017 hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu tăng thu ngân sách hằng năm bình quân từ 5-7%. Trong đó, nguồn thu từ khai thác quỹ đất bình quân đạt từ 400 – 500 triệu đồng/năm.
    + Văn hóa – xã hội: Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 40% lao động được đào tạo nghề (1.640 lao động); duy trì và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH và THCS đúng độ tuổi; phấn đấu xây dựng trường Nguyễn Văn Trỗi và Mẫu Giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; giảm tỷ lệ sinh 3+ xuống còn 12%; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,8%; giảm tỷ lệ trẻ em SDD xuống dưới 10%; hằng năm đạt 80% trở lên số thôn được công nhận thôn văn hóa; phát động xây dựng 05 tộc họ văn hóa.
    + Môi trường: Phấn đấu có trên 85% hộ gia đình tham gia thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.
    + Quốc phòng – an ninh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.
    + Xây dựng Đảng: Phấn đấu mỗi năm phát triển từ 13-15 đảng viên.(65-75 đảng viên trong nhiệm kỳ). Hằng năm các chi bộ Đạt TSVM trên 70%, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ phấn đấu hằng năm đạt tiêu chuẩn TSVM, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm phấn đấu xây dựng chính quyền đạt tiêu chí vững mạnh, Mặt trận, các đoàn thể đạt tiêu chí tiên tiến trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ 100% các chi bộ có chi ủy và có 90% trở lên thôn trưởng; thôn đội trưởng, công an viên là đảng viên.
     4. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:    
     4.1- Phát triển kinh tế:
     Lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm sóc lúa, hoa màu đạt kế hoạch cả về diện tích, năng suất và sản lượng. (Trong đó: Diện tích lúa hằng năm 550 ha, năng suất bình quân 54tạ/ha, sản lượng: 2.970 tấn; Cây ngô: Diện tích hằng năm 26 ha, NS: 50 tạ/ha, SL 130 tấn); thực hiện tốt các biện pháp xây dựng cánh đồng mẫu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng biện pháp KHKT vào sản xuất, thâm canh, ứng dụng các chương trình ICM, IPM, SRI, sạ hàng; thực hiện tốt chương trình cải tạo vườn tạp. Đẩy mạnh hoạt động của hội làm vườn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu...
     Chăn nuôi: Khuyến khích nhân dân tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm; xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả. Đặc biệt là phát triển đàn bò lai theo phương pháp thụ tinh nhân tạo, đàn heo hướng nạc... Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và trồng cỏ nuôi bò, làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân phòng trừ dịch bệnh, phấn đấu tiêm phòng gia súc đạt từ 80% trở lên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 23 của UBND tỉnh về kiểm soát giết mổ gia súc.
     Lâm nghiệp: Vận động nhân dân trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Đông Tiễn. Thường xuyên kiểm tra tình hình lấn chiếm, phá rừng. Tập trung các biện pháp chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô. Tiếp tục triển khai trồng cây cao su đại điền và tiểu điền theo diện tích quy hoạch.
     Công nghiệp – xây dựng: Kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng các điểm công nghiệp tại khu vực rừng Đồng tổ 14 thôn Việt Sơn và khu vực rừng Lãm tổ 24 thôn Châu Lâm. Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp – xây dựng bằng các ngành nghề như cơ khí, mộc, nề, sản xuất vật liệu xây dựng, làm bún khô, bánh đa nem.
     Thương mại dịch vụ: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng tại 02 chợ Ngã Ba và Vinh Huy để đảm bảo việc buôn bán giao lưu hàng hóa tại địa phương và các vùng lân cận. Đẩy mạnh dịch vụ xúc tiến việc làm nhằm giải quyết lực lượng lao động dôi thừa đi làm việc ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh để tăng thu nhập cho gia đình và địa phương.
     Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục cũng cố, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt. Đồng thời tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại để phấn đấu đến năm 2017 đạt xã nông thôn mới.
     Xây dựng kết cấu hạ tầng: Đôn đốc, giám sát thi công hoàn thành các công trình XDCB trên địa bàn; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư để sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, mạng lưới điện… Huy động nguồn vốn để từng bước hoàn chỉnh việc xây dựng trụ sở UBND xã, các phòng học, phòng làm việc ở các trường, Nhà văn hóa xã; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nam Tiễn. Đặc biệt, kiến nghị các cấp đầu tư xây dựng Cầu Bà Bảy, Cầu cây Sơn nhằm hoàn thành các tiêu chí số 2,3,5,6 bộ tiêu chí quốc gia XDNTM; thực hiện tốt công tác giám sát để công trình XDCB đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả sử dụng.
     Trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường: Tiếp tục rà soát đề nghị bổ sung vào quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện đã phê duyệt đến năm 2020. Tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý những trường hợp sử dụng đất sai mục đích, làm nhà trái phép, vi phạm hành lang tuyến, mốc lộ giới… Thường xuyên tuyên truyền và thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, kiểm tra, truy quét việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã, thực hiện tốt việc cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân đúng theo Luật; tiếp tục thực hiện mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng và thu gom rác thải theo đề án đã triển khai. Tổ chức tuyên truyền, phát động dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nhân các ngày hưởng ứng môi trường và các dịp lễ, tết.
     Công tác thu- chi ngân sách: Tập trung khai thác tốt và ổn định các nguồn thu như thuế ngoài quốc doanh; thuế đất phi NN; phí, lệ phí, đất 5%. Đặc biệt, hoàn thành 100% các loại quỹ vận động trong quý II hằng năm. Phấn đấu thu ngân sách đạt 100% KH hằng năm. Tăng cường quản lý các nguồn thu tại địa phương như khai thác quỹ đất, tài nguyên khoáng sản. Thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách đúng luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
     4.2- Lĩnh vực Văn hóa- xã hội:
     Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập, phát huy hiệu qủa trung tâm học tập cộng đồng. Nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất trong nhà trường, phòng chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào học đường; cũng cố, duy trì và phát triển kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH và THCS đúng độ tuổi; phấn đấu trường Nguyễn Văn Trổi và trường Mẫu Giáo đến cuối nhiệm kỳ đạt trường chuẩn mức độ 2
     Tập trung thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, thường xuyên kiểm tra VSATTP, phòng chống các loại dịch bệnh xảy ra. Cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế thôn.
     Thực hiện tốt các chiến dịch truyền thông dân số hằng năm, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ phấn đấu đạt 100 % chỉ tiêu kế hoạch giao; thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, chú trọng trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK.
     Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao rèn luyện thân thể trong nhân dân; nâng cao hiệu quả các trạm truyền thanh hiện có, tiếp tục mở rộng phát triển mạng lưới truyền thanh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Nâng cao chất lượng thôn văn hoá, phát động 100% cơ quan đóng trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 50% tộc họ văn hoá, hằng năm có từ 1-2 thôn đạt thôn văn hoá cấp huyện.
      Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng và đối tượng BTXH theo quy định của nhà nước. Thường xuyên theo dõi, chăm lo đến đời sống của nhân dân, nhất là đối tượng chính sách và BTXH. Hoàn thành công tác khảo sát đánh giá tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm đúng kế hoạch và quy trình. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.
       4.3- Quốc phòng, an ninh:
       Tập trung lãnh đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, Tỉnh về công tác an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, tích cực thực hiện công tác PCCC trên địa bàn xã, nhất là khu vực chợ Ngã Ba, chợ Vinh Huy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phát hiện và xử lý các trường hợp xung điện châm chích cá.
       Xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, quản lý tốt quân dự bị động viên. Hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, diễn tập đảm bảo quân số và đạt chất lượng cao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu đăng ký thực lực khám tuyển và giao quân hằng năm; Xử lý triệt để các trường hợp chống khám, chống lệnh.
     4.4- Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:
     Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò giám sát của HĐND, đại biểu HĐND thể hiện cụ thể ở các kỳ họp và chương trình giám sát nhằm xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh. Không ngừng đổi mới phương pháp điều hành của UBND bằng quy chế, bằng những chương trình hành động kế hoạch công tác cụ thể thiết thực. Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ CB-CC đáp ứng được nhiệm vụ, phân công bố trí cán bộ hợp lý theo năng lực và trình độ chuyên môn. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy thôn, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những cán bộ lợi dụng quyền hạn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa UBND, các ngành với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án nhất là công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
     4.5-Công tác xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc:
     Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể. Củng cố nâng cao vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp triển khai thực hiện tốt các nghị quyết TW 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5.8.2008 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, quyết định 217-218-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Trung ương về “giám sát và phản biện xã hội” và chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện nghị quyết. Thường xuyên định hướng nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận các đoàn thể nhân dân, mở rộng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới hoàn thành theo lộ trình kế hoạch đề ra.
     4.6- Công tác xây dựng Đảng:
     Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (khoá IX) về “ Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” vào nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tăng cường củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của TW.
     Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung d©n chñ trong Đảng, nguyên tắc thống nhất Đảng lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ, thường xuyên chăm lo công tác cán bộ. Cải tiến lề lối quan hệ làm việc giữa cấp uỷ Đảng với cơ quan Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
     Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% CB, CC đạt 3 chuẩn và 80 % cán bộ bán chuyên trách đạt 3 chuẩn. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng, đảm bảo số lượng và chất lượng theo chỉ tiêu trên giao. Hằng năm có kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong các chức danh chủ chốt ở thôn, đảm bảo theo nghị quyết 13- NQ/TU và kế hoạch của Đảng ủy đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên theo điều lệ Đảng, công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ Đảng và uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ.

(Trích Nghị Quyết số 01 Đại Hội Đảng Bộ xã Bình Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020)
Thông tin cần biết